Монголын Хараагүйчүүдийн
Үндэсний Холбоо

Хаалттай нийгмээс ангид,
Хаана ч бусдын адил

Одоогоор шинэ зарлал бүртгэгдээгүй байна

Нүүр хуудас

 


Халамжийн орон сууцанд хамруулах Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний   холбооны гишүүн хараагүй иргэдийг сонгон шалгаруулах журам

 

Нэг. Нийтлэг  үндэслэл

1.1 Энэхүү журмын зорилго нь Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоонд /цаашид холбоо гэх/ өргөдөл ирүүлсэн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтэй МХҮХ-ны гишүүн хараагүй иргэдээс Хараагүй Хүмүүсийн Хөдөлмөр Сургалтын Үйлдвэр (ХХХСҮ)-ийн эзэмшлийн халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэдийг сонгон  шалгаруулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Энэхүү журмын эрх зүйн үндэс нь Хараагүй Хүмүүсийн Хөдөлмөр Сургалтын Үйлдвэрийн захирлын 2017 оны 01-р сарын 31-ний өдрийн 12/2017 тоот тушаалаар батлагдсан:Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэр”-ийн эзэмшлийн халамжийн орон сууцанд хараагүй иргэдийг хамруулах журам (цаашид халамжийн орон сууцны журам гэх)-ын 4-р зүйл болно.

1.3 Холбоо нь халамжийн орон сууцанд хараагүй хүмүүсийг сонгон  шалгаруулж хамруулахдаа Халамжийн орон сууцны болон энэхүү журмыг баримтална.

1.4. Энэхүү журмын үйлчлэлд Холбооны үндсэн гишүүн (цаашид гишүүн гэх) хамаарна

Хоёр. Халамжийн орон  сууцанд хамрагдах хүсэлт гаргах

2.1. Холбооны гишүүн нь халамжийн орон сууцанд хамрагдах  хүсэлт бүхий өргөдлийг холбооны ажлын албанд  гаргана.

2.2. Холбооны ажлын алба нь өргөдөл гаргагчаас шаардлагатай тохиолдолд халамжийн орон сууцны журмын 4.1-д заасан материалыг нэмэлтээр гаргуулан авч болно.

Гурав. Шалгуур үзүүлэлт

3.1. Халамжийн орон сууцанд Холбооны гишүүнийг сонгон шалгаруулахдаа  халамжийн орон сууцны журмын 3-р зүйлд зааснаас гадна  дараахь шалгуурыг  харгалзан үзнэ.

3.1.1. Холбооны дүрмийн 11.6-д заасан  үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох болон 11.7-д заасан гишүүний татвараа цаг тухайд нь хураалгасан эсэх

3.1.2. Хараагүй хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалах болон холбооны чадавхийг бэхжүүлэх  үйлсэд оруулсан хувь нэмэр

3.1.3. Өрхийн ам бүлийн тоо болон тухайн өрхөд  харьяалагдаж буй хараагүй гишүүний тоо

3.1.4. Тухайн өрхийн амьдралын нөхцөл байдал

3.1.5. Орон сууцанд хамрагдах өргөдөл гаргасан гишүүний ёс зүйн байдал

Дөрөв. Сонгон шалгаруулах

4.1.Халамжийн орон сууцанд хамрагдах иргэдийн сонгон шалгаруулалт 2 үе шаттай явагдана.

4.2.Холбооны удирдах зөвлөлөөс халамжийн орон сууцанд хамрагдах иргэдийн сонгон шалгаруулалтын 1-р үе шатыг явуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах бөгөөд ажлын хэсгийн гишүүдийн тоог  удирдах  зөвлөлөөс тухайн үед тогтооно.

4.3.Ажлын хэсэг холбооны удирдах зөвлөлөөс чиглэл болгосон удирдамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж 1-р шатны сонгон шалгаруулалтын үр дүнг удирдах зөвлөлд тайлагнана.

4.4.Холбооны удирдах зөвлөл ажлын хэсгийн сонгон шалгаруулалтын 1-р үе шатны тайланг хэлэлцэж, сонгон шалгаруулалтын 2-р үе шатыг явуулах бөгөөд гишүүн тус бүрийн материалыг хэлэлцэн санал хурааж, олонхоор шийдвэр гаргана.

Тав. Халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэдийн сонгон шалгаруулалтын үр дүнг мэдэгдэх, гэрээ байгуулах

5.1. Холбооныа жлын алба халамжийн орон сууцанд  хамрагдах болсон шийдвэрийг  тухайн гишүүнд бичгээр мэдэгдэнэ

5.2. Халамжийн орон  сууцны журмын 5.1.4-т заасан гурван талт гэрээ байгуулах ажлыг холбооны  ажлын алба хариуцан гүйцэтгэнэ.


“ХАРААГҮЙ ХҮМҮҮСИЙН ХӨДӨЛМӨР СУРГАЛТЫН ҮЙЛДВЭР”-ИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ХАЛАМЖИЙН ОРОН СУУЦАНД ХАРААГҮЙ ИРГЭДИЙГ ХАМРУУЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1. ХХХСҮ-ийн хараагүй ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, хараагүй иргэдийг халамжийн орон сууцанд хамруулах зорилгын хүрээнд үйлдвэрийн эзэмшлийн төрийн өмчийн орон сууцанд хараагүй иргэдийг хамруулахтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
  2. ХХХСҮ-ийн халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэд нь харааны согогийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50 буюу түүнээс дээш хувиар алдсан иргэн байх бөгөөд ХХХСҮ-тэй 3 хүртэлх жилээр гэрээ байгуулан орон сууцанд хамрагдана.  
  3. Орон сууцанд хамрагдах гэрээг сунгаж болох ба гэрээ, гэрээний сунгалт заавал тодорхой хугацаатай байна.
  4. ХХХСҮ-ийн халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэн нь ХХХСҮ-ийн ажилтан, өндөр настан бол үйлдвэртэй шууд гэрээ байгуулна. ХХХСҮ-ийн ажилтан, өндөр настнаас бусад хараагүй иргэд “Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо”-гоор дамжуулан гэрээ байгуулна.
  5. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо /МХҮХ/ нь энэхүү журмын хүрээнд өөрийн байгууллагаар дамжуулан халамжийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтэй хараагүй иргэдийг сонгон шалгаруулах нарийвчилсан журам батлан хэрэгжүүлж болно.
  6. Халамжийн орон сууцанд хамрагдсан хараагүй иргэд орон сууцны талбайн хэмжээнээс хамааран талбайн хөлсөнд сар бүр 15,000-30,000 төгрөг  ХХХСҮ-т төлнө.
  7. Орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэнээс болзошгүй эрсдлийг нөхөх зорилгоор нэг удаа барьцаа төлбөр авах бөгөөд уг төлбөрийн хэмжээ нь 100,000 төгрөг байна.

 

Хоёр. Халамжийн орон сууцанд хамрагдах иргэд

2.1. ХХХСҮ-ийн халамжийн орон сууцанд: орон сууцгүй, энэхүү журмын 3-р зүйлд заасан шаардлагыг хангасан хараагүй иргэн, 4-р зүйлд заасан бичиг баримтыг бүрдүүлж хүсэлт гаргана.

2.2. 2016 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш өөрийн болон гэр бүлийн нэр дээр /эхнэр, нөхөр/ орон сууцтай байсан бол, мөн 2013 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш өөрийн нэр дээр байсан орон сууцыг хүүхдийнхээ нэр шилжүүлсэн бол халамжийн орон сууцанд хамрагдахгүй.

 

Гурав. Халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэдэд тавигдах шалгуур үзүүлэлт

3.1. Халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэн дараах шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна. Үүнд:

3.1.1. Эрх зүйн бүрэн чадамжтай, 18 насанд хүрсэн байх,

3.1.2. Улаанбаатар хотод байнга оршин суудаг,

3.1.3. Тогтмол орлоготой байх, орлого нь барьцаа төлбөр, талбайн хөлс болон хэрэглээний зардал төлөх боломжтой байх,

3.1.4. Үндсэн өмчлөгчийн хувиар өөрийн өмчлөлийн инженерийн бүрэн хамгамжтай орон сууцгүй байх,

 

Дөрөв. Халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт

4.1. ХХХСҮ-ийн халамжийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтэй хараагүй иргэд ХХХСҮ-ийн ажилтан, өндөр настан бол ХХХСҮ-т, бусад хараагүй иргэд Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоонд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд:

4.1.1. иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар,

4.1.2. оршин суугаа хаягийн болон ам бүлийн талаарх тодорхойлолт

4.1.3. энэхүү журмын хавсралт маягтын дагуу гаргасан өргөдөл

4.1.4. Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын хүчин төгөлдөр шийдвэрийн хуулбар,

4.1.5. орлого тодорхойлох баримт бичиг: нийгмийн даатгал төлдөг бол нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар, нийгмийн даатгал төлдөггүй бол ажиллаж байгаа байгууллагын тодорхойлолт, хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг бол орлогыг нотлох баримтын хуулбар,

4.1.6. Улсын бүртгэлийн байгууллагаас орон сууцтай эсэх талаар түүхчилсэн дэлгэрэнгүй лавлагаа.

 

Тав. Халамжийн орон сууц эзэмшигчийн нийтлэг, эрх үүрэг

5.1. Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэр нь халамжийн орон сууцны эзэмшигч байх бөгөөд дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

5.1.1. халамжийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлт ирүүлсэн хараагүй иргэдийн баримт бичгийн бүрдлийг хянан шалгаж, энэхүү журмын шаардлагыг хангасан материал ирүүлсэн иргэдээс сонгон шалгаруулж, халамжийн орон сууцанд хамруулах шийдвэрийг гаргана.

5.1.2. халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэдийн талбайн хөлсийг ХХХСҮ-ийн дансанд төвлөрүүлж үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх, дундын өмчлөлийн талбай, эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээнд зарцуулна.

5.1.3. халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэдтэй байгуулах гэрээний загварыг баталж, мөрдүүлэх, уг гэрээнд энэхүү журмаар зохицуулаагүй халамжийн орон сууц эзэмшигч, ашиглагчийн эрх үүрэг, хариуцлагатай холбогдсон харилцаа, талбайн хөлс, барьцаа хөрөнгө, хэрэглээний зардал, тэдгээрийг хэрхэн төвлөрүүлэх зэргийг нарийвчлан тусгана.

5.1.4. Монголын Хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо /МХҮХ/-гоор дамжуулан халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэдтэй ХХХСҮ гурван талт гэрээ байгуулна. /ХХХСҮ, МХҮХ, халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэн/

 

 

Зургаа. Халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэдийн эрх үүрэг

6.1. Халамжийн орон сууцанд хамрагдах хараагүй иргэд нь ХХХСҮ-тэй, мөн журмын 5.1.3-т заасан гэрээг байгуулж, халамжийн орон сууцанд хамрагдана.

6.2. ХХХСҮ-ээс тогтоосон тухайн жилд мөрдөх талбайн хөлсийг ХХХСҮ-ийн дансанд, хэрэглээний зардлыг орон сууц нийтийн аж ахуйн контор болон холбогдох бусад байгууллагын дансанд сар бүрийн тогтоосон хугацаанд төвлөрүүлнэ.

6.3. Халамжийн орон сууцанд хамрагдсан хараагүй иргэд тухайн орон сууцанд өөрийн биеэр байнга оршин сууна.

 

Долоо. Бусад.

7.1. Халамжийн орон сууцанд хамрагдсан хараагүй иргэд орон сууцыг бусдад дамжуулан хөлслөх, ямар нэг үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.

7.2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэнд ХХХСҮ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч, ерөнхий инженер, хүний нөөцийн ажилтан болон бусад холбогдох хүмүүс хяналт тавьж ажиллана.

7.3.Журмын хэрэгжилтийн талаарх холбогдох мэдээ тайлан болон шаардлагатай мэдээллийг ХХХСҮ-ийн Захиралд тухай бүр танилцуулж байна.