Эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж байна

ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ Нэг. Эссэ бичлэгийн уралдааны зорилго:Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоо үүсэж хөгжсөний 40 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд хүүхэд, багачуудын дунд хараагүй хүмүүсийн талаар эерэг зөв ойлголт хандлагыг бий болгох зорилгоор эссэ бичлэгийн уралдааныг зарлаж байна. Хоёр: Хамрах хүрээ:Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд болон ахлах ангийн сурагчдын дунд Гурав. Сэдэв: “Хараагүй хүний тухай миний бодол” Дөрөв. Агуулга: Хараагүй хүмүүсийн талаар ямар ойлголттой байдаг, тэдэнд ямар асуудал тулгардаг мөн төр засаг олон нийтийн зүгээс хараагүй иргэдэд ижил тэгш боломж, хүртээмжтэй орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? Таны бодлоор Тав. Тавигдах шаардлага: 5.1. Эссе бичлэгийн хэл найруулга, бичлэгт тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангасан байх 5.2. Дүр дүрслэл сайтай байх хараагүй хүмүүсийн талаар эерэг хандлага ойлголт төрүүлэхүйц 5.3. Үгийн тоо: Дунд ангийн сурагчид 250-300 Ахлах ангийн сурагчид 450-500 -д багтааж бичнэ. 5.4. Эссе бичлэгийн бүтэц: Бичигчийн товч танилцуулга(үгийн тоонд орохгүй) Зургаа. Шалгаруулах журам: 6.1. /0-100 хүртэл онооны системээр дүгнэж нийлбэр дүнгээр байр эзлүүлнэ/ 6.1.1. Найруулга, зөв бичих дүрмийн алдаа (15 оноо); 6.1.2. Үгийн тоо (15 оноо); 6.1.3. Бичих ур чадвар (20 оноо); 6.1.4. Дэвшүүлсэн санаа нь манай нөхцөлд хэрэгжих магадлал (30 оноо); 6.1.5. Сэдэв, зорилго, агуулга, дүгнэлтийн уялдаа холбоо (20 оноо). 6.2. Мөн 1 хувь хэвлэж, хавтаслан хаяг, холбоо барих утасны дугаар, мэйл хаяг зэргийг тодорхой бичиж хавсарган МХҮХ-ны байранд 2018 оны 11дугаар сарын 30-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө ирүүлсэн байна. 6.3. Эссег сэдвийн хүрээнд бичиж, ашигласан эх сурвалжийг тодорхой дурьдсан байх бөгөөд шууд хуулбарласан, хугацаа хожимдсон, шаардлага хангаагүй материалыг шалгаруулалтанд оруулахгүй болно. Долоо. Шагналын сан Ангилал тус бүрт I байр/нэг/ Өргөмжлөл 500,000 /төгрөг/ IIбайр /нэг/ Өргөмжлөл 300,000 /төгрөг/ III байр /нэг/ Өргөмжлөл 100,000 /төгрөг/ Эссег файл хэлбэрээр moonangel_83@yahoo.comгэсэн цахим хаягаар илгээх. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Утас:70044179, 88007402 утаснаас лавлах. Шалгаруулалтанд ирүүлсэн эссег радио телевиз, МХҮХ-ны дэргэдэх 98.5 радиоболон тус холбооны цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ. Удирдамж боловсруулсан: МХҮХ-ны ажлын алба 2018.11.06

Төсөл, хөтөлбөрүүд

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2017-2020)
Энэхүү хөтөлбөрт оруулах санал байвал 2017 оны 04-р сарын 13-21-ний хооронд МХҮХ-нд  ирүүлнэ үү.
 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг

хамгаалах, оролцоог нэмэгдүүлэх, хөгжлийг

дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн тухай

      Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг Улсын Их Хурлаас  2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр батлан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд тулгамдаж байгаа нийтийн тээвэр, зам, орон сууц, тэдний  онцлог хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлсэн олон асуудлыг сайжруулах арга хэмжээг хуульчлан заасан.

      Дээрх хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд тус хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 14 дүгээр зүйлийн 14.5, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.3 дэх заалт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 21 тоот тогтоолд  заасны дагуу “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах, оролцоог нэмэгдүүлэх, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсрууллаа.

      Үндэсний хөтөлбөр нь 8-н зорилго, 34 зорилт бүхий хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст нэн тэргүүнд тулгамдаж байгаа эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн оролцоонд бүрэн дүүрэн оролцох, нийтийн тээвэр, зам, орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, статистик тоон мэдээллийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажлуудыг төлөвлөн орууллаа.

      Энэхүү бодлогын баримт бичгийг Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэх нийтлэг журам /2016 оны 5 дугаар сарын 9-ны өдөр баталсан/-ын дагуу боловсрууллаа.

      Үндэсний хөтөлбөр нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай НҮБ-ын конвенци, Ази, Номхон далайн бүс нутаг дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний “Эрхийг бодит болгох” Инчеоны стратеги, Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилгууд /2015-2030/, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн баримт бичигт туссан зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн.

      Үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах явцад 2014 оны 3 дугаар сарын 31-нээс 4 дүгээр сарын 11-ны хооронд хуралдсан НҮБ-ын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах хорооны 11-р уулзалтын хүрээнд гаргасан Ерөнхий зөвлөмжийн  заалтуудыг авч үзсэн болно.

Та бүрэн эхээр нь эндээс татаж авна уу